• HOME
  • CONTRACTUL CU TURISTUL
Contractul cu turistul

CONTRACT - CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. _____________ din data _______________

 

    Părţile contractante:

   SC NORDIC TOURS SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Maria Hagi Moscu, nr. 1, et. 1, ap. 5, tel.: 021 305 6006; 021 316 5016; fax: 021.305.6006, e-mail: info@nordic.ro, Nr. de inreg. Registrul Comertului: J40/6454/2000, C.I.F.: RO13188012, titulara a Licentei de turism A-touroperatoare nr. 1833 / 2000, Polita de insolvabilitate: Nr. 45791/07.07.2015, inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub numarul 9284, Conturi IBAN: in lei - RO71 OTPV 1100 0001 9461 RO01 si in euro – RO28 OTPV 1100 0001 9461 EU01, Banca: OTP Bank SMB Bucuresti, sau: RO74 RNCB 0075 0352 2954 0001 - RON, si RO78 RNCB 0318 0352 2954 0001 - EUR, deschis la BCR Sector 4, reprezentata de Dna. Tiganus Corina, in calitate de Director

    şi turistul / reprezentantul turistilor,

    Doamna/Domnul ____________________________________, domiciliat in ____________________, Str._________________, nr. ____, bl:_______; sc:____; ap. _____, Sector/Judet_______________ CNP _______________________, posesoare a pasaportului cu seria si nr______________, telefon:______________________; e-mail: ______________________; au convenit la încheierea prezentului contract.

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI  îl constituie vânzarea de către Agenţia Touroperatoare Nordic Tours, a pachetului de servicii turistice şi eliberarea documentelor de plată.

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI NORDIC TOURS:

   1. În cazul în care Nordic Tours este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 45 zile înainte de data plecării.

   2. Nordic Tours poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

   3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Nordic Tours constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

   a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

   b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

   4. Nordic Tours este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

   b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Nordic Tours, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, calamitati naturale, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

   5. Nordic Tours are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 10 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

   a) orarele, locurile escalelor şi legăturile dintre mijloacele de transport incluse în contract;

   b) denumirea, adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului;

   c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.   

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI:

   1. În cazul în care Nordic Tours anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

   a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Nordic Tours;

   b) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

   2. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Nordic Tours şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

   a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Nordic Tours a informat în scris turistul cu cel puţin 30 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

   b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);

   c) anularea s-a făcut din vina turistului.

  3. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Nordic Tours pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

   4. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, precum şi alte taxe locale impuse obligatoriu de unitatea de cazare, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

   5. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat, în vederea acordării serviciilor turistice.

 V. RENUNTARI, PENALIZARI, PLATI

  1. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

 

    2. CONDITII DE ANULARE:

In cazul anularii de catre turist a serviciilor turistice confirmate de catre tour-operator, se vor retine penalitati astfel:

a) 20  % din valoarea totala a serviciilor confirmate, daca anularea se va face intre 61 si 31 zile calendaristice fata de data de incepere a programului turistic;

b) 60 % din valoarea totala a serviciilor confirmate daca anularea se va face intre 30 si 15 zile calendaristice fata de data de incepere a programului turistic;

d)  100% din valoarea totala a serviciilor confirmate daca anularea se va face sub 14 zile calendaristice fata de data de incepere a programului sau pentru neprezentare la program.

d) Pierderea totala a avansului achitat la inscriere in cazul anularii rezervarilor cu oferte speciale (early booking, last minute, promotii targuri de turism, etc.), indiferent de data anularii dupa confirmarea rezervarii.

 

    3. FACTURARE, PLATI:

Toate tarifele contin TVA. Facturarea va respecta normele fiscale prevazute in Codul Fiscal pentru agentiile de turism.

Plata se va face in conturile SC NORDIC TOURS SRL:

RON: RO71 OTPV 1100 0001 9461 RO01

EUR: RO28 OTPV 1100 0001 9461 EU01, deschise la OTP Bank SMB Bucuresti,

RON: RO74 RNCB 0075 0352 2954 0001

EUR: RO78 RNCB 0318 0352 2954 0001, deschis la BCR Sector 4

 

VII. ASIGURARI  - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Nordic Tours la Societatea Societatea OMNIASIG VIG SA, cu sediul in localitatea Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1. Seria I, Nr. 45791/ 07.07.2015 (valabila un an de zile pana la 07.07.2016).

Optional, aveti posibilitatea încheierii unei asigurari STORNO pentru evitarea unor situatii neplacute precum: imbolnaviri, incendii, accidente, decese ale rudelor de gradul 1, etc.

 

VII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

   a) confirmarea serviciilor

   b) programul turistic

   c) documente de plata: facturi, chitante

 

 VIII. DISPOZITII FINALE.

   1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

   2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

 

Agenţia,                                                                                                   Turist,

 

Denumire: SC Nordic Tours SRL                                                                   Nume: 

Reprezentant: Corina Tiganus                                                                       Prenume: