• HOME
  • CONTRACTUL CU TURISTUL
Contractul cu turistul

CONTRACT - CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. _____________ din data _______________

 

    Părţile contractante:

   SC NORDIC TOURS SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Maria Hagi Moscu, nr. 1, et. 1, ap. 5, tel.: 021 305 6006; 021 316 5016; fax: 021.305.6006, e-mail: info@nordic.ro, Nr. de inreg. Registrul Comertului: J40/6454/2000, C.I.F.: RO13188012, titulara a Licentei de turism A-touroperatoare nr. 892/2019, Polita de insolvabilitate: Seria BN, Nr. 000001654, valabila pana la data de 15.01.2021, inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub numarul 9284, Conturi IBAN: in lei - RO71 OTPV 1100 0001 9461 RO01 si in euro – RO28 OTPV 1100 0001 9461 EU01, Banca: OTP Bank SMB Bucuresti, sau: RO74 RNCB 0075 0352 2954 0001 - RON, si RO78 RNCB 0318 0352 2954 0001 - EUR, deschis la BCR Sector 4, reprezentata de Dna. Tiganus Corina, in calitate de Director

    şi turistul / reprezentantul turistilor,

    Doamna/Domnul ____________________________________, domiciliat in ____________________, Str._________________, nr. ____, bl:_______; sc:____; ap. _____, Sector/Judet_______________ CNP _______________________, posesoare a pasaportului cu seria si nr______________, telefon:______________________; e-mail: ______________________; au convenit la încheierea prezentului contract.

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI  îl constituie vânzarea de către Agenţia Touroperatoare Nordic Tours, a pachetului de servicii turistice şi eliberarea documentelor de plată.

II. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI NORDIC TOURS:

  1. În cazul în care Nordic Tours este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 45 zile înainte de data plecării.

  2. Nordic Tours poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

   3.  În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Nordic Tours constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

   a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

   b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

   4. Nordic Tours este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

   b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Nordic Tours, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, calamitati naturale, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

   5. Nordic Tours are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 10 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

   a) orarele, locurile escalelor şi legăturile dintre mijloacele de transport incluse în contract;

   b) denumirea, adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului;

   c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.   

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI:

   1. În cazul în care Nordic Tours anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

   a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Nordic Tours;

   b) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

   2. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Nordic Tours şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

   a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Nordic Tours a informat în scris turistul cu cel puţin 30 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

   b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);

   c) anularea s-a făcut din vina turistului.

  3. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Nordic Tours pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

   4. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, precum şi alte taxe locale impuse obligatoriu de unitatea de cazare, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

   5. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat, în vederea acordării serviciilor turistice.

 IV. RENUNTARI, PENALIZARI, PLATI

    1.  Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

 

    2. CONDITII DE ANULARE:

In cazul anularii de catre turist a serviciilor turistice confirmate de catre tour-operator, se vor retine penalitati astfel:

a) 20  % din valoarea totala a serviciilor confirmate, daca anularea se va face intre 61 si 31 zile calendaristice fata de data de incepere a programului turistic;

b) 60 % din valoarea totala a serviciilor confirmate daca anularea se va face intre 30 si 15 zile calendaristice fata de data de incepere a programului turistic;

d) 100% din valoarea totala a serviciilor confirmate daca anularea se va face sub 14 zile calendaristice fata de data de incepere a programului sau pentru neprezentare la program.

      e) Pierderea totala a avansului achitat la inscriere in cazul anularii rezervarilor cu oferte speciale (early booking, last minute, promotii targuri de turism, etc.), indiferent de data anularii dupa confirmarea rezervarii.

 

    3. FACTURARE, PLATI:

Toate tarifele contin TVA. Facturarea va respecta normele fiscale prevazute in Codul Fiscal pentru agentiile de turism.

Plata se va face in conturile SC NORDIC TOURS SRL:

RON: RO71 OTPV 1100 0001 9461 RO01

EUR: RO28 OTPV 1100 0001 9461 EU01, deschise la OTP Bank SMB Bucuresti,

RON: RO74 RNCB 0075 0352 2954 0001

EUR: RO78 RNCB 0318 0352 2954 0001, deschis la BCR Sector 4

 

V. ASIGURARI  - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Nordic Tours la Societatea de Asigurare - Reasigurare CITY INSURANCE S.A., cu sediul in localitatea Bucuresti, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, sector 1. Seria BN, Nr. 000001654/15.01.2020 (valabila un an de zile pana la 14.01.2021).

Optional, aveti posibilitatea încheierii unei asigurari STORNO pentru evitarea unor situatii neplacute precum: imbolnaviri, incendii, accidente, decese ale rudelor de gradul 1, etc.

 

VI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

   a) confirmarea serviciilor

   b) programul turistic

   c) documente de plata: facturi, chitante

 

VII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Datele cu caracter personal prelucrate de NORDIC TOURS SRL.

 a) prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 b) NORDIC TOURS SRL poate prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr telefon, adresă domiciliu, adresă de e-mail, serie şi nr. carte de identitate, serie şi nr. paşaport, CNP, data naşterii, vârsta copiilor, apartenenţa la sindicate, locul de muncă, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (dacă este cazul).

2. Persoanele vizate: călători/ turişti/ beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanţi/ împuterniciţi/ persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau instituţiilor/ autorităţilor publice.

3. Scopurile colectării datelor cu caracter personal. Prelucrăm datele cu caracter personal, colectate în baza prezentului contract, în urmatorele scopuri:

 a) rezervarea, intermedierea, ofertarea şi/sau comercializarea serviciilor şi/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/ sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale pe care ni le asumăm faţă de dvs.;

 b) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale stabilite în sarcina noastră.

4. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 a) NORDIC TOURS SRL va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia acelor persoane fizice şi/sau juridice implicate în prestarea serviciilor rezervate sau achiziţionate de dumneavoastră, respectiv partenerilor NORDIC TOURS SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastră nu aţi putea beneficia de serviciile achiziţionate) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

 b) de asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal către autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, poliţie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri întemeiate şi expres formulate), etc. 

5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal.

 a) NORDIC TOURS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal până la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligaţiilor legale stabilite în sarcina noastră.

 b) ulterior, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/ împuternicit nu veţi exercita dreptul de opoziţie/ de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către NORDIC TOURS SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne sau vor fi distruse.

6. Drepturile persoanelor vizate.

 a) conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ştergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

 b) de asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în România, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

7. Exercitarea drepturilor dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa Nordic Tours SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate şi semnate la adresa: Mun. Bucureşti, Strada Hagi Moscu Maria, Numărul 1, Etaj 1, Apartament 5, Sector 1, cod poştal 011153, sau prin transmiterea unui e-mail către info@nordic.ro.

8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmaţi că aţi citit, aţi fost informat(a) corect, complet şi aţi luat cunoştinţă de conţinutul acestui document, îl înţelegeţi pe deplin şi sunteţi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. şi ale persoanelor pentru care faceţi rezervarea, de catre Nordic Tours SRL.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Nordic Tours SRL, puteţi accesa pagina https://www.nordic.ro/politica-prelucrare-date-caracter-personal.

 

 VIII. DISPOZITII FINALE.

   1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

  2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

 

Agenţia,                                                                                                   Turist,

 

Denumire: SC Nordic Tours SRL                                                                   Nume: 

Reprezentant: Corina Tiganus                                                                       Prenume: